Egyesületi Alapszabály

 

A Musica Divina Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

I. Általános Rendelkezések

 1. Az Egyesület neve: Musica Divina Egyesület
 2. Az Egyesület székhelye: 2440, Százhalombatta, Szent István tér 11..
 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
 4. Az Egyesület - tagjai által önkéntesen létrehozott - önkormányzati elven működő, kulturális szervezet, amely jogi személy. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

 

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

 

 1. A Szent István Kórus zavartalan, színvonalas működéséhez szükséges szakmai, gazdasági és technikai háttér megteremtése és biztosítása, eszközök megvétele, konkrét zenei célkitűzés megvalósításához való anyagi hozzájárulás.
 2. A magas színvonalú egyházi és világi zenei kultúra terjesztésének, a klasszikus és modern kórusmuzsika megismerésének, megismertetésének, tolmácsolásának segítése a kórus ezirányú rendezvényeinek, fellépéseinek anyagi támogatása útján.
 3. Kórushangversenyek, koncertek, illetve más kulturális rendezvények, egyházi szolgálatok szervezése, lebonyolítása, továbbá ezeken való közreműködés konkrét segítő tevékenység útján.
 4. Az énekkar együttműködésének segítése hangszeres zenészekkel, énekesekkel és más kórusokkal. Közreműködés az együttműködés lebonyolításában, fellépések szervezése más művészeti szervezetek, csoportok, egyházak rendezvényein.
 5. A magyar és európai kultúra, egyházi és világi hagyományok, ezen belül is kiemelkedően a magyar kórushagyományok ápolásának elősegítése és képviselete országhatáron belül és kívül egyaránt.

A kórus ennek érdekében fellépéseivel szolgálja a közönséget és a közösséget. Tevékenyen részt vesz, közreműködik településünk, Százhalombatta kulturális rendezvényein. Az egyházközség és a helyi civil közélet, illetve az amatőr művészeti mozgalom aktív és alkotó tagja. Az Egyesület az ezzel kapcsolatos anyagi feltételeket biztosítja.

 1. Az Egyesület, a tagság által arra érdemesnek ítélt célokra jótékonysági gyűjtéseket, rendezvényeket szervez. Gondoskodik az összegyűjtött adományok rendeltetési helyükre juttatásáról.
 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
 3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogatvalamint ezt a továbbiakban is kizárja.
 4. Az Egyesület tagjainak tevékenysége többek között alapfokú oktatás, kulturális képzés, oktatás kiegészítő tevékenység, alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység, könyvtári, egyéb kulturális tevékenység.
 5. Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:

a.      nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

b.      kulturális tevékenység,

c.     kulturális örökség megóvása
 

III. Egyesületi tagság

 

1.  Az egyesületi tagság lehet: alapító tag, rendes tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag

Az Egyesület alapító tagja és rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen Alapszabályban foglaltakat elfogadja és írásbeli tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. Az alapító tag az alapító taggyűlésen, a rendes tag ezt követően tehet nyilatkozatot.  Az alapító tagra továbbiakban a rendes tagra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Kiskorúak csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával lehetnek tagok, cselekvőképességük érintettsége miatt- csak olyan, életkoruknak megfelelő tisztségekre választhatóak, melyek nem járnak képviseleti, illetve a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokkal. E jogokkal őket később jogszerűen meghatalmazni sem lehet.

2.  A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá vállalja, hogy fizeti a tagdíjat.

3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület munkájában rendszeresen vagy tevékenyen nem tud, vagy nem akar részt venni, de az Egyesület céljaival egyetért, azokat támogatásra érdemesnek találja, az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Egyesület erre feljogosított szerve elfogadta.

4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet bárki, akit a Közgyűlés arra érdemesnek tart. Tiszteletbeli tagnak olyan személyek javasolhatóak, akik segítik az egyesület tevékenységét, céljai elérését, de nem tagjai az egyesületnek.  A Közgyűlés döntése akkor válik érvényessé, ha a tiszteletbeli taggá javasolt azt elfogadja.

5. Az egyesületi tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével, az Elnökség jóváhagyásával jön létre.

6. Az Egyesület rendes tagja:

·                jogosult az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni

·                a III/1. pontban meghatározott keretek között választható és választhat az Egyesület szerveibe

·                jogosult a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

7. Az Egyesület rendes tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.

8. Az Egyesület rendes tagja köteles:

·      az Egyesületi taghoz méltóan viselkedni

·      az Egyesület jó hírét kelteni és védeni

·      a tagdíjat rendszeresen megfizetni

9. A pártoló és tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel, azzal az eltéréssel, hogy nem köteles tagdíjat fizetni, nem választhatnak és nem választhatóak semmiféle tisztségre, a közgyűléseken tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joguk nincs.

10. Az Egyesületi tagság megszűnik:

 •            az egyesületi tag kilépésével
 • ·           az egyesületi tag törlésével
 • ·           az egyesületi tag kizárásával
 • ·           az egyesületi tag halálával

11.         A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával. Az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.

12.         Törléssel szűnik meg a tagság, ha a tag a tagsági díjának a fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig , felróhatóan elmulasztja, és a tartozását felszólítás ellenére sem rendezte. A törlésről az Elnökség dönt. Az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a törölt tagszemélyéről.

A törlést kimondó határozat ellen a jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt a tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

13.         Az Egyesületből való kizárást csak kizárási eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárási jogkör gyakorlója az Elnökség.

14.         Tag kizárását az Egyesület Elnökségénél az ok megjelölésével az Egyesület legalább 3 rendes tagja írásban kezdeményezheti. A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósulását, illetve súlyosan erkölcstelen vagy az Egyesület alapszabályával ellentétes magatartást tanúsít, amely az Egyesület tekintélyét csorbítja, közmegítélését rontja.

15.          Ki kell zárni az Egyesület tagjainak a sorából azt, aki az Egyesület Alapszabályával vagy az Elnökség ajánlásaival összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, vagy azok ellen folyamatosan vét, illetve a fenti szabályokat figyelmeztetés ellenére sem tartja be. A kizárásról az Elnökség szótöbbséggel határoz.

16.         A kizárást tárgyaló Elnökségi ülésre az érintett tagot írásban, legalább 8 nappal az ülést megelőzően, a napirend megjelölésével meg kell hívni. A kizárásról az Elnökség határozattal dönt. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, a kizárási határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A tag a fellebbezés elbírálásáig tagsági jogait gyakorolhatja. A kizárási eljárást részletesen az Elnökség szabályozza.

17.         A Közgyűlés kizárást helybenhagyó határozatához kétharmados többség szükséges.

18.         A tagsági viszony megszűntetéséig a kizárás alatt lévő tag nem mentesül a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

 

IV. Az Egyesület szervezete

A Közgyűlés

1.             Az Egyesület legfőbb testületi szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés, amely bármely Egyesületi kérdésben dönthet.

2.             A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

3.             A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • ·           az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása, feloszlás esetén döntés az Egyesületi vagyonról
 • ·           az Alapszabály megállapítása és módosítása
 • ·           az Egyesület Elnökségi tagjainak megválasztása, visszahívása.
 • ·           a Szent István Kórus Karnagyának felkérése, visszahívása vagy felmentése
 • ·           A Közgyűlés abban az esetben hívhat vissza tisztségviselőt, ha az súlyosan megsérti az Egyesület Alapszabályát
 • ·           az éves tagdíj mértékének megállapítása
 • ·           az Elnökség éves beszámolójának elfogadása
 • ·           az Egyesület következő éves munkatervének elfogadása, a Szent István Kórus következő éves célkitűzéseinek az elfogadása
 • ·           döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal

4.             Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével - kéri. A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját a létesítő okirat rögzíti.

5.             A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével más egyesületi tagot is megbízhat.

6.             A Közgyűlésre a tagokat névre szóló, írásbeli (e-mail, levél) meghívóval a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal korábban kell meghívni, a javasolt napirend megjelölésével.

7.             A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező  tagok több mint 50%-a jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlést követő 30 napon belüli időpontra kell összehívni az Elnöknek ugyanezen témában, mely az eredeti napirenden szereplő kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek tekintendő, amennyiben ezen tényre a megismételt Közgyűlésre szóló meghívóban utalás van.

8.             A Közgyűlés határozatait – a IV./9 és a IV/11. pontban foglaltak kivételével – nyílt szavazással és a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. A IV/9. pontban foglalt kérdésekben nem egyszerű szótöbbség, hanem kétharmados szótöbbség szükséges. A IV/11. pontban foglalt esetekben pedig titkos szavazással dönt a Közgyűlés. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének a szavazata dönt. Amennyiben szavazati joggal rendelkező személy titkos szavazást kér, a levezető elnök köteles az adott kérdésben titkos szavazást elrendelni.

9.             A rendes tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 • ·      az Alapszabály elfogadásához, módosításához
 • ·      az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához
 • ·      a tag kizárásával kapcsolatos határozatához

10.         A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag ír alá. Az Egyesület elnöke a jegyzőkönyv alapján  a Közgyűlés határozatait bevezeti az "Egyesületi Határozatok Könyvé"-be. A bejegyzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból megállapítható legyen a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A Közgyűlés döntéseit az Elnökség az érintettekkel írásban közli.

11.          Az Egyesület Elnökségének, a Szent István Kórus Karnagyának a megválasztása titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Az Alakuló Közgyűlésen titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választhatja meg a Közgyűlés az Egyesület Elnökségét, illetve a Szent István Kórus Karnagyát. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

12.         A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott jogok (pl. személyhez fűződő jogok, minősített titokjogok) védelme érdekében, a védelmi igénnyel arányosan korlátozható.

13.         Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

Az Elnökség

1  Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség. (Egy Elnök, egy, a Gazdálkodással foglalkozó Alelnök, és egy Általános Alelnök)

2.   Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökség két tagja jelen van. Az ülések nyilvánosak.

3.  Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyenként, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 3 év időtartamra választja.

4.  Az egyesület elnöksége tagjainak választásakor figyelembe kell venni a következő összeférhetetlenségi szabályokat.

 Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

5.  Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

6.  Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze a másik két elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az Elnök köteles az elnökségi ülést akkor is összehívni, ha azt két elnökségi tag kéri.

7.    Az Elnök az elnökségi ülésre tanácskozási joggal köteles meghívni a Szent István Kórus Karnagyát

8.    Az Elnök az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit

9.    Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 • a Közgyűlés felé javaslat kidolgozása a Szent István Kórus Karnagyának a megválasztásához vagy visszahívásához
 • a Közgyűlés felé javaslat kidolgozása az éves tagdíj mértékének megállapításához, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével
 • tagfelvétel jóváhagyása
 • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
 • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatása
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, a költségvetés megvitatása
 • az Egyesület éves programtervének kidolgozása a Szent István Kórus Karnagya javaslatainak figyelembe vételével
 • a Szent István Kórus Karnagyának beszámoltatása
 • ·           minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

10.     Az Elnökség tagjai visszahívhatók, ha: magatartásuk az egyesület alapszabályával ellentétes;életükben olyan változás áll fenn, amely a tisztség ellátásában akadályozza őket, vagy azzal összeférhetetlen;feladataikat nem megfelelően végzik;

11.    A visszahívást a tagok egyharmada írásban - a visszahívás okát megjelölve - kezdeményezheti, és azt a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túlmenően az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával, lemondásával és Egyesületből való kizárásával is, amely esetekben a Közgyűlés 30 napon belül új elnökségi tagot választ.

A visszahívást kimondó határozat ellen a jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt a tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti.   A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

12.  Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

13.  Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától, büntető eljárás alatt nem áll és tagja az Egyesületnek

14.    Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Egyesület Elnöke a jegyzőkönyv alapján az Elnökség határozatait bevezeti az "Egyesületi Határozatok Könyvé"-be. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

Az Elnök

1.   Az Elnök a Közgyűlés által titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 3 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

2.    Az Elnök hatásköre és feladatai:

 • · az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése
 • · a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett
 • · a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése
 • · döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben
 • · a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
 • · az Elnökség munkájának irányítása
 • · az Elnökségi ülések előkészítése, összehívása és levezetése
 • · az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt
 • · a Határozatok Könyvének vezetése
 • · éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
 • · a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése
  • · minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal

3.    Az Egyesület Elnöke egyben az Elnökség elnöke is. Az Elnök az Egyesület működését a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően, személyes felelősséggel irányítja. Az Elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

4.    Az Elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tagra ruházza jogait és kötelességeit.

Karnagy

1.         A Szent István Kórus mindenkori karnagya ha nem rendes tag, akkor pártoló vagy tiszteletbeli tagja az Egyesületnek.         

2.         A karnagy köteles (kivéve szakmai ellenvélemény, betegség ill. egyéb akadályoztatás)  az elnökség által elfogadott kórusprogramot megvalósítani.

3.         A karnagynak jogában áll betegség ill.egyéb okok miatt a Szent István Kórus zenei vezetéséről lemondani. Lemondását az elnökséghez írásban köteles eljuttatni.   

4.         A karnagy lemondását követően 30 napon belül a Közgyűlésnek új karnagyot kell választania.

5.         A karnagy a lemondása esetén a folytonosság érdekében javaslatot tehet egy ideiglenesen megbízott karnagy személyére.

6.         A Karnagy javaslatot tesz az Elnökség felé az Egyesület éves programját illetően. (A kórus fellépéseit, az Egyesület kulturális rendezvényeit illetően) Annak megvalósításáról köteles az Elnökség előtt beszámolni

7.         A Karnagy tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi üléseken.

Felügyelő Bizottság

Az Egyesület nem választott Felügyelő Bizottságot, nincsenek felügyelő bizottsági tagok. Az Egyesület 3 fős felügyelőbizottságot választ akkor, (mely akkor kezdi meg működését,) ha az Egyesület éves bevétele meghaladja a 5 millió forintot. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

V. Külön rendelkezések:

1.        Az elnökség köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlési és az elnökségi határozatok tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók, és ellenzők számaránya ( a lehetséges személye) megállapítható.

2.            Ezen nyilvántartást évenként, folyószám szerinti sorrendben kell vezetni.

3.             Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatos irataiba bárki betekinthet.

4.             Az iratbetekintést hivatali időben, előzetes írásbeli kérelem alapján 15 napon belül kell teljesíteni.

5.             Az Egyesület beszámolóját úgy teszi közzé, hogy az Egyesület székhelyén azt 15 napra kifüggeszti, emellett internetes honlapján is megjelenteti. Az Egyesület a Közgyűlések és az elnökségi ülések meghívóját a kiküldéssel egyidejűleg az internetes honlapján közzéteszi. 

6.          Az Egyesület szolgáltatásaiból a tagokon kívül, azokkal azonos feltételek mellett bárki részesülhetnek. Ennek érdekében az Egyesület más művészeti szervezetek, csoportok, egyházak rendezvényein fellépést vállal, felvilágosítást ad magyar és európai kultúra, egyházi és világi hagyományok, ezen belül is kiemelkedően a magyar kórushagyományok területén, tevékenyen részt vesz, közreműködik Százhalombatta kulturális rendezvényein, az amatőr művészeti mozgalmat segíti..

7.       Az elnökség az Egyesület igénybe vehető szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról és elérhetőségéről tájékoztatót köteles készíteni, és a tagokon kívül potenciális érintettek minél szélesebb körében megismertetni, ennek keretében az egyesület az általa nyújtott és bárki által igénybe vehető szolgáltatásait és azok igénybevételének módját és elérhetőségét közzéteszi a honlapján, és a helyi sajtóban, kifüggeszti a helyi hirdető tábláján.

8.            Az egyesület elnöksége a döntéseit és a közgyűlés által hozott döntéseket írásban - a döntés meghozatalától számított 15 napon belül postai úton - közli a döntésben érintettekkel, továbbá az egyesület honlapján és a székhelyén lévő hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

 

VI. Az Egyesület gazdálkodása és beszámolása

   

1.        Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

2.        Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség készít és a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség éves beszámolót készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt

3.        Az Egyesület vagyonának forrásai elsősorban:

 • ·      a tagdíjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg
 • ·      magánszemélyek és szervezetek által esetenként juttatott támogatások
 • ·      pályázaton elnyert összegek
 • ·      Egyesületi rendezvények és kiadványok bevételei
  • ·      esetleges egyéb bevételek

4.        Az Egyesület vagyona megalakuláskor:

 • ·      …45.000 (negyvenötezer) HUF (kóruspénz)
 • ·      240.000 (kétszáznegyvenezer) HUF értékű zongora

5.        Az éves tagdíj összegét és befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok - a befizetett tagdíjakon túlmenően - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6.        Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt és szükséges kiadásaik megtérítésére az Egyesület részéről igényt tarthatnak.

7.        A Karnagy is igényt tarthat az Egyesület céljai megvalósításával kapcsolatos költségei megtérítésére.

8.        Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

9.        Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

10.    Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

VII. Az Egyesület képviselete


1.       Az Egyesület képviseletére az Elnök önállóan jogosult. (Akadályoztatása esetén, bármely, általa meghatalmazott Elnökségi tag.)

2.        A bankszámla felett való rendelkezésre az Elnök jogosult.

 

VIII. Az Egyesület megszűnése

 

1. Az egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

IX. fejezet A Százhalombatta Római Katolikus Egyházközség

 

1.        Az egyesület egyik alapító tagja a Százhalombatta Római Katolikus Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) A közgyűlésekre egy tagot delegál, akinek egy szavazata van.

2.        Az Egyházközség által delegált tag egy szavazati joggal rendelkezik.

3.        Az Egyházközség biztosítja a rendelkezésére álló helyiségek, templomok ill. az orgona– ellenszolgáltatás nélküli - rendeltetésszerű használatát (a továbbiakban: helyiséghasználati jog) a próbákhoz, rendezvényekhez. A helyiségek, a templom, az orgona használatának időpontját előre meg kell határozni. A használat nem veszélyeztetheti a hitéleti tevékenységet.

4.        A helyiséghasználati jog magában foglalja a zenei tevékenységhez szükséges eszközök, hangszerek – előzetes megállapodás szerinti - elhelyezését, annak biztonságos tárolását, őrzését.

5.        A kórus zenei szolgálatot lát el az Egyházközségben, de csak az előre , időben egyeztetett ütemterv szerint.  Felkérés esetén a kórus a karnagy vezetésével részt vesz az egyházközség egyéb programjainak szervezésében, lebonyolításában.

X. Záró rendelkezések

1.        Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.        Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 2013. július 11. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták.

3.        Az Egyesület Alapszabályát a Budapest Környéki Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Százhalombatta 2013. június 20.




Szentek és boldogok

Daloló természet
Templomi öltözködés
Szent László halála
Mesék Szent László királyról
A magyar költészet napja
A Magyar Katolikus Egyház és 1848
Brassai Sámuel és a muzsika
Mindenki
Legendák - Geszterédi aranyszablya
Legendák - gémeskutak
Magyar kultúra napja
Vízkereszt
Mária ábrázolások
20 éves a Szent István Templom
A költészet világnapja - március 21.
Kereszténység
Bach Karácsonyi oratórium
Erdélyi zene története
Ave beate rex Stephane
Kodály Zoltán - Adventi ének
Mikszáth Kálmán Vörösmarthy
Hamvas Béla Őskori és újkori kultúra
Pietro Bembo
Keresztség
Lányi Viktor - Turandot az Operaházban
Csáth Géza - Puccini
Liszt - Krisztus oratórium
J.S.Bach - Karácsonyi oratórium
A középkori magyar egyházi zene
Michelangelo
Jókai Mór: A magyar nemzet története
Vikár Béla
Pernye
Kodály a magyar népdalról
Tharnóczy Szabolcs: A keresztény kultúra
Erény
Zenetörténet_magyar középkor
Aurelianus Reomensis
Tisza
Domonkosok
Zsoltáréneklés
Makkosmária
Krammer Teréz
Keresztény egységteremtés
Robert Schumann
Ocskay Kornél
Zenei nevelés
Titsek Piroska
Rajeczky Benjamin
Pannon reneszánsz
Pauliné Markovits Ilka
Ney Dávid
Vigadó
A vallás, a zene és a spiritualitás
Ferenc pápa üzenete
Németh Mária
Nádainé
Angyali üdvözlet
Ferenc pápa
Claudio Abbado
Korál
Bach
BWV
Szent Margit
Isteni Ige Társasága
Árpád-házi Szent László király
A II. Vatikáni Zsinat 50 éves évfordulója
Márton Áron
Órigenész Adamantiosz
Geyer Stefi
Sebeők Sára
Heltay László karnagy
Ifj. Ábrányi Emil
Az úrnapi körmenet
A Ferences rend magyarországi története
Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin
Slachta Margit
AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Ki a fiatal?
Szent Ferenc
Jézus és a kereszt
Bécsi fiúkórus
A reneszánsz zene
László Gyula rajza
Tranzitus
Szent István király példája
Fatimai jelenések
A magyar lélek hangja
Húsvéti szimbólumok
Petőfi Gödöllőn
Az utolsó levél
Görgei - gazdátlan levelek
X. Pius pápa: Motu pro Prium
Kozma Lajos emlékév
A magyar lélek hangja
107 év után került elő Dénes Valéria festőnő képe
Apponyi Albert beszéde
Könözsi László - Mise
III. Béla
Kálmán király (könyves)
Hova temetkeztek királyaink?
A szenzációs bugaci lelet
III. Richárd
Nagyböjt
Krisztogram
Szent István király I. törvénye
Arany János a zeneszező
Batthyány misekönyv
Chopin levél
Szeptember 30. - a népmese napja
Leopold Mozart
Salieri
Constanza
Mozart felesége
Mozart és Magyarország
Mennyit keresett?
Mozart zenéje
Élet a középkorban
A lovagi kultúra
Szent Roland
Roland ének
Advent
Rorate
Kotyolás
Karácsony
Szállást keres a Szent család
Gárdonyi és a zene
Orgona
Az orgona és Magyarország
Bogányi-zongora
Rohonci kódex
Magyar Állami Operaház
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Hét szabad művészet
Liszt Ferenc utazik
Palestrína stílus
A Vezúv kitörése
Orlando di Lasso - Psalmi
fortepiano-billentyűs hangszer
Görgei Artúr nevének írása
Görgei áruló!...Soha
Hermann Róbert történész Görgei Artúrról
Móricz Zsigmond - Görgei
Visegrád, az öregedő Görgei menedékhelye
Görgei Artúr temetése
Petőfi és a gasztronómia
Kossuth-kifli
Tapsolás a hangversenyen
Úrnapja
Szent István halála
Hova üljünk egy koncertteremben?
Milyen hangszerek ezek?
Negyven éve érkezett haza a Szent Korona
Hadik ház
Globális felmelegedés
Mednyánszky Berta
Márciusi ifjak - Vasvári Pál
Kossuth és Görgei megítélése - bűnbakkeresés
Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Pünkösd
Miért 88 billentyű van a zongorán?
Miért f-alakú a hegedű hangrése
Szegények világnapja
I. Világháború vége - november 11.
Magyar nyelv napja
Szent család vasárnapja
150 éves a Bécsi Operaház
A zene ünnepe
Diákónus
Szent Márton-dóm, Pozsony
Mohácsi csata - 1526. augusztus 29.
Szigetvár ostroma - 1566. augusztus 6 - szeptember 7.
A zene világnapja - október 1.
November 4. - nemzeti gyásznap
1914. december 25. - tűzszünet a fronton
Beethoven emlékév
Lourdes-i jelenés
Nagyhét
Nándorfehérvár
Híres fák
Az aradi vértanúk utolsó mondatai
Október 16 - A kenyér világnapja
Guadalupei Szűzanya
Szent Balázs - február 3.
Boldog Özséb - január 20.
Don Bosco - augusztus 16.
Szent Bálint - február 14.
Szent Mátyás apostol - február 24.
Szent Kázmér - március 4.
Szent Patrik - március 17.
Szent József - március 19.
Szent Turibiusz - március 23.
Szent I. Márton pápa - április 13.
Szent Efrém - június 9.
Munkás Szent József - május 1.
Boldog Scheffler János püspök és vértanú
Boldog Gizella - május 7.
Szent Rita - május 22.
Szent Romuáld apát - június 19.
Szent László - június 27.
Szent Piroska - augusztus 13.
Goretti Szent Mária szűz és vértanú - július 6.
Szent Anna - július 26.
Assisi Szent Klára - augusztus 11.
Szent István - augusztus 20.
Szent Lajos - augusztus 25.
Kalkuttai Szent Teréz - szeptember 4.
Szent Kozma és Damján - szeptember 26.
Szent Mihály - szeptember 29.
Avilai Nagy Szent Teréz - október 15.
Szent Hedvig - október 16.
Szent Simon és Tádé - október 28.
Árpádházi Szent Erzsébet - november 17.
Szent Katalin - november 25.
Szent Miklós - december 6.
Szent Viktória
Szent család - december
Oszlopos Szent Simeon - január 5.
Árpádházi Szent Margit - január 18.
Szent Pál megtérése - január 25.
Szalézi Szent Ferenc - január 24.
Szent Cirill és Metód - február 14.
Damjáni Szent Péter - február 21.
Szent Kunigunda - március 3.
Szent Perpetua és Szent Felicitas - március 7.
Svéd Szent Katalin - március 24.
Paolai Szent Ferenc - április 2.
Mór Szent Benedek - április 4.
Soubirous Szent Bernadett - április 16.
Szent Márk - április 25.
Nepomuki Szent János - május 16.
Boldog Apor Vilmos - május 23.
Árpádházi Boldog Jolán - június 15.
Keresztelő Szent János - június 24.
Szent X. Pius pápa - augusztus 21.
Szent Ágoston - augusztus 28.
Szent Máté evangélista - szeptember 21.
Szent Jeromos - szeptember 30.
Assisi Szent Ferenc - október 4.
Szent Imre - november 5.
Toursi Szent Márton - november 11.
Xavéri Szent Ferenc - december 3.
Szent István diákónus - december 26.
Nursiai Szent Benedek - július 11.
Árpád-házi Szent Kinga - július 24.
Becket Szent Tamás - december 29.
Vianney Szent János - augusztus 4.
Szent András - november 30.
Virágének
Verbunk
Arany - A toronyban
Barokk zene
Viziorgona
Kindersynphonie
Salieri
Mozart - Requiem
Mozart - D-moll zongoraverseny
Figaró házassága
Laudate dominum
Mozart - Gyászzene
Mozart- Varázsfuvola
Mozart - Jupiter szimfónia
Mozart - D-dúr Serenata
Mozart - A-dúr klarinét kvintett
A-dúr hegedűverseny
Mozart C- dúr versenymű
Mozart - Figaró házassága (Rózsaária)
Gluck - Orfeus
Iphigenia Aulisban
Rinaldo és Armida
Gluck Paris és Helena
Rorate Caeli
Oratórium
Liszt - Bach fantázia és fúga
Fel nagy örömre
Turandot
Schubert - Hat Heine dal
Bach - János passió
Mátyás kora
Scarlatti Sonata
Monteverdi
Mozart zongoraverseny
Joseph Haydn String Quartet op.76.
Bartók Bolyongás
Ave rex antifóna
katonadalok
Liszt
Haydn-Megváltó
Bach és gyermekei
Gesualdo
Erdélyi udvar zenéje
Kodály Zoltán
Henri Tomasi: Messe de la Nativité
Palestrina Missa Papae
Chopin: Asz-dúr hősi polonéz
Liszt Ferenc: Les Preludes
Rózsavölgyi Márk: Az első magyar tánczene
Zöldike - madárhang
Beethoven - C-moll zongorahármas op. 1.
de Lully - Atys
Dohnányi - Zrínyi nyitány
Az erdő hangjai
Bartók - 20 népdal
Jódli zene Tirolból
Richard Strauss - Zarathustra
Kocsis Zoltán emlékére
Debussy - Szonáta fuvolára
Kodály Zoltán - Nyári este
Mozart: A-dúr szonáta K. 331.
Liszt Ferenc: Amit a helyen hallani
Arany daloskönyve
Kónya Sándor
Bach - Jesu, meine Freude
Liszt Ferenc: Funerailles
Fülemüle ének
Johann Strauss: Radetzky-induló
Egressy Béni: Klapka induló
Katonadalok
Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus
Mozart: Miserere
Sárgarigó
Virágénekek a 16-18. századból
Öt latin himnusz
A fényes nap immár elnyugodott
Magyar hazánk, te jó anya
Kodály Zoltán -Karácsonyi pásztortánc
Karácsonyi angyalok
Bárdos Lajos
Alleluia
J. S. Bach: H-moll mise BWV 232
Liszt Ferenc - Erdőzsongás
Kossuth toborzó nóta
Kossuth Lajos verbunkja
Fel-fel vitézek
Vajda János - Alleluja
Amadinda
Bartók Béla - 1. hegedűverseny
Mozart/Verdi - Requiem
Ecce carissimi
Bach - Máté passió
MÜPA koncertek
Éneklő állatok - Bellini
8 magyar opera
Kodály Esti dal
Surrexit Christus
Mozart - Ave verum corpus